Extra verlof buiten de vakanties

Extra verlof (vakantie).

Voor de aanvraag van extra verlof moet u gebruik maken van het aanvraagformulier. Dit formulier kunt u op school halen bij de administratie of u kunt het downloaden van de site. De aanvraag moet minimaal acht weken voorafgaand aan het verlof ingediend zijn bij de directeur. De directeur beslist of het verlof toegekend kan worden.

Extra verlof wordt alleen toegekend als er een werkgeversverklaring aanwezig is, waarin wordt aangegeven dat u als ouder/verzorger geen vakantie op kunt nemen in de schoolvakanties van uw kind. Het extra verlof is dus niet bedoeld als een verlenging van een schoolvakantie.

Indien u zelfstandig ondernemer bent, dient u uw eigen werkgeversverklaring te maken met logo, handtekening en/of stempel van bedrijf.

Binnen de eerste twee weken na de zomervakantie mag er geen extra verlof gegeven worden.

Het extra verlof mag maximaal twee weken duren en moet aaneengesloten opgenomen worden. U kunt dus niet tweemaal een week opnemen.

Tijdens de afname van de Cito toetsen wordt er geen verlof toegekend. Deze periodes zijn:

Toetsen van leerlingvolgsysteem: januari en juni 2022

Centrale Eindtoets Basisonderwijs: 19 en 20 april 2022

Extra verlof (één dag)

Als u wegens familieomstandigheden een dag verlof wilt opnemen, moet u tevens het aanvraagformulier gebruiken. U kunt hier maximaal tweemaal per schooljaar gebruik van maken.

 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen

VERZOEK OM EXTRA VERLOF.invulformulier